REGULAMIN

Regulamin dotyczy tylko i wyłącznie opaski wyprodukowanej przez firmę Rescue Ring z nadrukiem SOS i indywidualnie spersonalizowanym nadrukiem wykonanym laserową techniką, zgodnie z zamówieniem złożonym na stronie www.opaskiratunkowe.pl Opaska charakteryzuje się żółto czarnym kolorem, czarny kolor na zewnętrznej stronie z wyraźnym żółtym symbolem sos i logo firmy, wewnętrzna strona żółta z czarnymi napisami. Opaska wykonywana jest na indywidualne
zlecenie w formularzu zamówieniowym poprzez stronę internetową www.opaskiratunkowe.pl.

I Definicje
Strona transakcji – strony, pomiędzy którymi zostanie zawarta umowa.
Zleceniodawca – osoba dokonująca zamówienia opaski za pośrednictwem strony internetowej www.opaskiratunkowe.pl
Zleceniobiorca – Rescue Ring Anna Grządzielewska wpisany do działalności gospodarczej pod numerem Regon 302722410 z siedzibą 62-510 Wola Podłężna, ul. Jeżynowa 3.
Zleceniodawca – osoba dokonująca zamówienie w formularzu zamówieniowym za pośrednictwem strony www.opaskiratunkowe.pl
Umowa – umowa o wykonaniu graweru laserowego na opasce silikonowej o nazwie Opaska Ratunkowa SOS zawarta pomiędzy Zleceniodawca a Zleceniobiorcą na podstawie regulaminu zawartego na stronie www.opaskiratunkowe.pl oraz złożenia zamówienia w którym wpisywane są przez Zleceniodawcę indywidualne spersonalizowane dane.
Strona – Zleceniobiorca znajduje się w sieci internetowej pod domeną www.opaskiratunkowe.pl
Wzór opaski – wzór Opaski Ratunkowej SOS zaprezentowany jest na stronie www.opaskiratunkowe.pl i jest to przykładowy wzór.
Gotowy projekt opaski – Projekt opaski zleceniodawca może zobaczyć po poprawnym wypełnieniu formularzu zamówieniowego i na stronie www.opaskiratunkowe.pl

II. Regulamin
1. Strona www.opaskiratunkowe.pl jest własnością firmy Rescue Ring z siedzibą 62-510 Wola Podłężna, ul. Jeżynowa 3.
2. Firma Rescue Ring prowadzi internetową sprzedaż poprzez stronę www.opaskiratunkowe.pl
3. Wzór graficzny oferowany na stronie www.opaskiratunkowe.pl jest własnością firmy Rescue Ring
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług , a w szczególności składania oświadczenia woli w postaci elektronicznej , stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r .o świadczeniu usług droga elektroniczną ( Dz .U. z 2002r, nr 144,poz 1204zc zm.) oraz inne przepisy prawa.

III. Zleceniodawca (oświadczenie)
1. Zleceniodawca ( zamawiający) oświadcza że zapoznał się z regulaminem strony www.opaskiratunkowe.pl i akceptuje postanowienia tego regulaminu.
2. Zleceniobiorca polega na dostarczonych danych w formularzu zamówieniowym i są to dane w
pełni wystarczający do wykonania zlecenia.

IV. Składanie zamówienia i wysyłka
1.Wysyłka Opaski Ratunkowej SOS odbywa się na terenie Polski.
2.Opaska jest dostępna w dwóch wersjach językowych Polski- Angielski
3.Zleceniobiorca wykonuje zlecenie zgodnie z danymi z formularza zamówieniowego.
4.Zleceniobiorca za usługę (wykonanie zlecenia) 1 szt pobiera opłatę podaną na stronie www.opaskiratunkowe.pl +koszt wysyłki listem priorytetowym poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej i nie podlega zwrotowi podatku i innych odliczeń VAT.

V. Dane Końcowe
1.Zleceniodawca dokonuje płatności z góry za pośrednictwem przelewu bankowego lub przekazu pocztowego na rachunek Zleceniobiorcy który zostanie podany po wysłaniu formularza zamówieniowego .Zleceniodawca zobowiązany jest na umieszczenie w tytule przelewu nr: zamówienia który zostanie podany e-mailem po wysłaniu zamówienia.
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wysłania przesyłki w czasie 25 dni od momentu zaksięgowania środków na koncie Zleceniobiorcy .
3. Zleceniobiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z nieprawidłowo podanym adresem do wysyłki lub nieprawidłowo wypełnionym formularz zamówieniowy.

VI. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
1.Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r ( Dz .U . z 2002 r .Nr 101 . poz . 926 ) ustawa z dnia 18 Lipca 2002 r świadczeniu usług droga elektroniczną ( DZ.U . z 2002 r Nr . 144 ) oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustaw.
2.Zleceniodawca zostaje dodatkowo poinformowany o przetworzeniu danych tylko do wykonania zlecenia. Po wykonaniu zlecenia dane te zostaną trwale usunięte i nie zostaną gromadzone w zbiorze danych osobowych.
3. Brak akceptacji spowoduje nie wykonanie zlecenia.

VII. Odpowiedzialność
1.Zleceniodawca zostanie poinformowany że opaska nie jest prawnym dokumentem stwierdzającym stan zdrowia .
2. W przypadku przesłania nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia, nie kompletnych danych, wybrania nieprawidłowego rozmiaru sylikonowej opaski itp.: Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą szkodę .
3. Zleceniobiorca (Rescue Ring) nie bierze żadnej odpowiedzialności za dane umieszczone na opasce sos.

VIII. Postępowanie reklamacyjne.
1.Reklamacje składa się w formie listu zawierającego dokładny opis reklamowanego produktu, oraz przesłanie produktu listem za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innych firm kurierskich na adres ,,Rescue Ring” 62-510 Wola Podłężna, ul. Jeżynowa 3.
a. Wysyłkę należy poprzedzić zgłoszeniem reklamacji drogom elektroniczną na adres
sebastian@opaskiratunkowe.pl
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia produktu do siedziby
firmy. Rescue Ring 62-510 Wola Podłężna, ul. Jeżynowa 3.
3. Reklamacji nie podlega produkt
a. uszkodzony mechanicznie
b. Firma Rescue Ring nie odbiera przesyłek reklamacyjnych przesłanych za pobraniem .

IX. Rozwiązywanie sporów.
1.Strony zgodnie zobowiązują się iż w przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego zamówienia , podejmą działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania kwestii spornej.
2. Strony uzgadniają , iż w przypadku nie rozwiązania sporu polubownie, sadem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Koninie.

X. Zmiany w Regulaminie
1.Regulamin obowiązuje od dnia 01-06-2014 na stronie www.opaskiratunkowe.pl i jest integralną częścią umowy.
2.Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu , Zmiany Regulaminu nie maja wpływu na treść Umowy zawartej przed ich ogłoszeniem.

Po dokonaniu zamówienia, a tym samym zawarcia umowy między zamawiającym a przyjmującym zamówienie zwanym dalej Rescue Ring Anna Grządzielewska na wykonanie indywidualnego graweru na opasce ratunkowej sos traci prawo do odstąpienia od umowy.